eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Vstavba TIOP v Moldave nad Bodvou
Peter, 27.07.2015 (18133 pretan)

Viacerí urite vedia o tom, e v Moldave nad Bodvou prebieha výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP). Aj ke sme sa na stránkach magazínu elezniné.info doteraz o tejto výstavbe nezmienili, neznamená to, e ju nesledujeme. Viackrát som zašiel do Moldavy n/B., aby som priebeh výstavby TIOP zadokumentoval. Ako teda prebieha výstavba novej zastávky Moldava nad Bodvou mesto?

Na úvod nezaškodí uvies niektoré základné dokumentano-technické informácie zo závereného stanoviska Ministerstva ivotného prostredia SR a zo Správy TIOP.
 
Zámerom investora, t.j. elezníc SR, je vybudova v širšom okolí mesta Košice systém osobnej dopravy, ktorý by kombinoval elezninú a elektrikovú dopravu a zaistil by podmienky pre prevádzkovanú integráciu koajovej a autobusovej dopravy v oblasti. TIOP v Moldave n/B. funkne nahradí aj súasnú nevyhovujúcu autobusovú stanicu, ktorej prevádzka zaauje obytnú as mesta a komplikuje situáciu v jeho centre.
 
Úelom je vybudovanie TIOP Moldava nad Bodvou mesto, priom cieovým stavom riešenia je ukonenie regionálnych liniek autobusovej dopravy zo západnej asti širšieho okolia mesta v TIOP, ktoré umoní priamy prestup cestujúcich na nosnú koajovú dopravu smerujúcu do stanice Košice, výhadovo s monosou priameho prechodu jednotiek „tram-train“ do centra mesta Košice, s oblunosou prístupových centier areálu U.S. Steel, priemyselného parku Kechnec a i. Vybudovanie TIOP je súasou projektu elektrifikácie elezninej trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou mesto, pre ktorú bola spracovaná technicko-ekonomická štúdia v roku 2009.
 
Situovanie TIOP bolo dané polohou elezninej trate Moldava n/B. – Medzev, nadväznosou na pripravovaný obchvat cesty II/550 okolo intravilánu mesta Moldava n/B a blízkosou súasnej autobusovej stanice. Areál TIOP sa nachádza v perspektívne rozvojovej oblasti mesta, priom územný plán v tomto priestore poíta s vyuitím pre dopravné úely. Situovanie elezninej zastávky vychádzalo z poiadavky navrhovatea na rozvoj regionálnej dopravy a spracovanej štúdie „Štúdia integrovaného systému osobnej koajovej dopravy v regióne Košíc“, zo septembra 2009, ktorú vypracovala SUDOP TRADE spol. s r.o. Jej napojenie vychádza z jestvujúcej polohy elezninej trate 168 Moldava n/B. – Medzev.
 
Výstavba TIOP v Moldave n/B. zaala v októbri 2014, ukonenie výstavby je plánované v septembri tohto roku. Zhotoviteom je spolonos TSS Grade, a.s. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ.
 
Moldava n/B. má v súasnosti jednu rovnomennú elezninú stanicu na trati 160 Košice – Zvolen a jednu elezninú zastávku na trati 168 Moldava n/B. – Medzev. elezniná stanica Moldava n/B. je situovaná alej od centra. Zastávka Moldava nad Bodvou mesto v blízkosti centra je v súasnosti nefunkná a bude demolovaná. Doteraz bola elezniná tra v mieste budúceho TIOP tvorená jednou koajou. V rámci výstavby TIOP bude v jeho priestore vybudovaná nová koaj, no smerom na Medzev bude tra pokraova ako jednokoajná. Priecestie v blízkosti TIOP, ktoré je nezabezpeené, bude zabezpeené svetelnou signalizáciou. Súasná autobusová stanica je umiestnená na priestranstve pri styku oboch vetiev Kalvínskej ulice. Napojenie tohto priestoru od Hlavnej a Hviezdoslavovej ulice je vedené úzkymi komunikáciami medzi obytnými domami po oboch stranách Kalvínskej ulice, samotná autobusová stanica neposkytuje dostatoný priestor pre bezpený pohyb autobusov, cestujúcich ani ostatnej cestnej a pešej dopravy z okolitých obytných domov, ktorými je celý areál obkolesený.
 
Budovaný TIOP bude pozostáva:
 
  • zo elezninej zastávky Moldava nad Bodvou mesto a dvoch koají. Pri jednej koaji bude umiestnené nástupisko s dkou 130 m. V cieovom stave po vybudovaní zabezpeovacieho zariadenia sa zastávka stane obvodom Moldava nad Bodvou mesto, ktorý bude súasou elezninej stanice Moldava n/B. Zastávka bude z pohadu elezninej prevádzky bezobsluná, ovládaná z existujúcej stanice Moldava n/B. na trati 160 Košice – Zvolen.
  • z autobusovej stanice Moldava n/B., ktorá poskytne sedem nástupných a dve výstupné stanovištia pre autobusy. as z nich bude umiestnená na druhej strane elezniného nástupiska. Autobusová stanica zahrnie aj odstavné plochy pre autobusy a prevádzkovo-technologickú budovu s priestormi pre cestujúcich a obsluhu autobusovej stanice.
  • z parkoviska pre osobné automobily, ktorých osádky budú k alšej ceste do Košíc vyuíva hromadnú dopravu (systém „park and ride“).
Základné technické parametre:
 
Uitoná dka koají zastávky/stanice Moldava nad Bodvou mesto: 250 m
Dka elezniného nástupiska: 130 m 
Dka zastrešenia elezniného nástupiska: 80 m
Poet nástupných stanovíš autobusov: 7
Poet výstupných stanovíš autobusov: 2
Poet parkovacích miest pre autobusy: 10
Zaiatok stavby: km 22,057 elezninej stanice Moldava n/B.
Koniec stavby: km 1,289 zastávky Moldava nad Bodvou mesto.
 
Budova TIOP má pôdorys v tvare obdnika. Konštrukným systémom budovy bude elezobetónový skeletový systém s nenosným vonkajším plášom. Vonkajší pláš je navrhnutý v kombinácii murovaných a celo presklených stien. Budova je riešená v dvoch rozdielnych výškových úrovniach, ktoré vychádzajú z prevaujúceho spôsobu uívania jednotlivých astí. Pod stropom bude prevedený zavesený podhad. Vo vnútri budovy budú priestory urené cestujúcim (hala, sociálne zariadenia), priestory pre umiestnenie technológie spojené s prevádzkou dráhy a priestor pre dispeing a zázemie autobusovej dopravy, ako aj sluby pre cestujúcich. Areál TIOP bude iastone oplotený, osvetlený areálovým osvetlením a vybavený kamerovým systémom.
 
Dopravne bude TIOP napojený na Kalvínsku ulicu. Súasná cestná komunikácia na Kalvínskej ulici bude upravená pre tento úel. Výhadovo sa uvauje s napojením TIOP na pripravovaný cestný obchvat mesta Moldava n/B. II/550, kde bude pred odboením do mesta vybudovaná kruhová kriovatka.
 
Z hadiska statickej dopravy boli navrhnuté parkovacie miesta pre osobné vozidlá na povrchovom parkovisku. Nároky na statickú dopravu pokrýva parkovisko pre 70 osobných vozidiel, z toho pä pre osoby so zníenou pohyblivosou.
 
elezniné priecestie bude v ase uvedenia TIOP do prevádzky oznaené iba dopravnými znakami (krími), v cieovom stave svetelne zabezpeené. Predpokladané dopravné zaaenie na vjazde do areálu TIOP za de pre osobné automobily bude 240 vozidiel. Predpokladané zaaenie od autobusovej dopravy sa uvauje 120 autobusov za de.
 
Informaná tabua
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Dopravná schéma
Zelenou farbou vyznaený výhadovo pripravovaný obchvat mesta
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Situácia TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Pôdorys budovy TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Pôvodný stav - drevené prehnité podvaly
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Pôvodné vchodové návestidlo
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Zemné práce pokroili 
Koaj bola odstránená a buduje sa nový elezniný spodok
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Výstavba TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Odstránená pôvodná koaj
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Výstavba novej koaje v úseku po TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Výstavba opä pokroila
Vzadu sa rysuje skelet budovy TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Celá plocha TIOP musí by odvodnená
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Nové dve koaje TIOP a budúci prístrešok pri jednej koaji
Naavo protihluková stena
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Celkový pohad
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Kalvínska ulica bude predelená protihlukovou stenou
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Kalvínska ulica - budúca príjazdová komunikácia k TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Jasovské zhlavie
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Dve koaje TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Namiesto predzvesti náves 121 ( 1)
(tabuka s kríom)
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Svetelná predzves PrJS
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Zhlavie na opanej strane
TIOP Moldava nad Bodvou
 
OPrJS
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Pohad opaným smerom na TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Nové vchodové návestidlo JS
TIOP Moldava nad Bodvou 
 
Smer Jasov - pohad od priecestia
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Chránené priecestie v km 0,320
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Priecestie v km 0,320
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Zaústenie trate 168 do st. Moldava nad Bodvou
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Fotografie z výstavby TIOP v Moldave n/B. sú vo fotoalbume. Foto: © autor  
 
Zdroje: 
  • SR, TIOP Moldava nad Bodvou, Reming consult a.s., Bratislava;
  • Záverená stanovisko MP SR.

Svisiace lnky:
Koick detsk historick eleznica v Medzeve (26.03.2015)
Tip na vkend: Vlet do Medzeva (10.03.2015)
ivot na trati Moldava nad Bodvou - Medzev (21.06.2014)
Magda viezla krov (01.07.2013)
Tra 168: Moldava nad Bodvou - Medzev (27.09.2007)


Home